Siirry sisältöön

TALO MAALTA -PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä

Talo maalta -verkkopalvelu on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n (”MTK”) palvelu, joka yhdistää maaseudulla tyhjillään olevat kiinteistöt ja maallemuutosta haaveilevat ihmiset (”Palvelu”).

Näitä käyttöehtoja sovelletaan MTK:n ja Palvelun käyttäjän (”Käyttäjä”) välillä. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin, hyväksyvänsä ne ja sitoutuvansa noudattamaan niitä käyttäessään Palvelua. Jos Käyttäjä ei hyväksy Palvelun käyttöehtoja, Käyttäjän tulee lopettaa Palvelun käyttö.

MTK pyrkii tarjoamaan Käyttäjän käyttöön korkeatasoisen palvelun, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä, oikeellisuutta tai toimintavarmuutta.

MTK:lla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen sekä tarjoaminen osittain tai kokonaan.

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. MTK:lla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka Käyttäjälle voivat aiheutua Palvelun käytöstä tai siihen liittyen.

Palvelu on yksinomaan alusta kiinteistöjen omistajien ja kiinteistön käyttöoikeudesta kiinnostuneiden osapuolten kohtaamiseen. MTK ei miltään osin vastaa tai ole osapuolena palvelussa ilmoitettuihin kiinteistöihin liittyvistä sopimuksista, jotka saattavat syntyä Palvelun käyttäjien välille.

2. Oikeudet ja Palvelun käyttö

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat MTK:lla tai muilla Palveluun aineistoa tuottavilla sisällöntuottajilla tai lisenssinhaltijoilla. MTK pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

MTK myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen, rajoitetun, peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman MTK:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Palvelun käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti muille. Käyttäjä on vastuussa Palveluun liittyvien käyttäjätunnustensa ja salasanojensa salassapidosta sekä niillä tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

Palvelu toimii parhaiten uusimmilla versioilla alla mainituista selaimista:

Käsittelemme tyypillisesti seuraavia tietoja:

  • älypuhelimella Google Chrome ja Safari
  • tabletilla Safari ja Google Chrome
  • tietokoneella Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ja Microsoft Edge.

3. Vastuu Palvelusta ja sisällöstä

3.1 Palvelun saatavuus

MTK pyrkii kohtuullisin toimin tarjoamaan Palvelua 24/7. Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia muun muassa huollon, suuren käyttäjämäärän, teknisen häiriön tai muun syyn vuoksi. Käyttökatkoista pyritään tiedottamaan etukäteen, mutta MTK ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai Palvelun käytön keskeytyksistä eikä niihin liittyvistä vahingoista.

3.2 Palvelu ja sen sisältö

MTK vastaa Palvelun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. MTK ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta saatavasta sisällöstä. MTK ei vastaa Käyttäjän Palveluun lähettämästä aineistosta eikä muiden palveluntarjoajien sisällöstä siinäkään tapauksessa, että mainittuihin palveluihin pääsee Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Palvelun sisältö esitetään sitoumuksetta ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin saatavilla”. MTK ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa tai sisällössä olevista virheistä, puutteellisuuksista tai Palvelun taikka sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. MTK ei vastaa välillisistä vahingoista taikka vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. MTK:n vastuu on rajoitettu virheellisen Palvelun uudelleen toimittamiseen. Edellä kuvattu ei kuitenkaan rajoita Käyttäjälle pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaan kuuluvia oikeuksia.

3.3 Käyttäjän tuottama sisältö

Käyttäjä vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan aineistosta ja siitä, että Palvelun käyttö tai em. aineisto:

  • ei loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia
  • ei ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista
  • ei aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, MTK:n palveluille tai kolmansille osapuolille.

Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videoaineistoa, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Käyttäjä on siten itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä aineiston, taikka aineiston kuvannut tai sen luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Käyttäjälle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden) aineistoon.

MTK:lla on oikeus korvauksetta käyttää Käyttäjän toimittamaa aineistoa uudelleen toteutus- ja jakelutavasta riippumatta sekä luovuttaa oikeutensa edelleen ja muokata aineistoa hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjällä tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa tai videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että MTK voi hyödyntää ja käsitellä materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla, mukaan lukien kaupallisesti. Kuvan tai videon lähettäneen Käyttäjän tulee kysyttäessä pystyä esittämään kyseiset suostumukset. Käyttäjä vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan aineistoa yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan MTK:lle tai kolmansille osapuolille Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingot.

MTK:lla on oikeus päättää Käyttäjän Palveluun toimittaman aineiston julkaisemisesta ja poistamisesta Palvelusta.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. MTK:lla on harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

4. Henkilötietojen käsittely

MTK käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen sekä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaseloste

5. Muut ehdot

MTK:lla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet MTK-ryhmän sisäisesti sekä liiketoimintansa jatkajalle yrityskaupan tai muun vastaavan järjestelyn yhteydessä.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle.

Näillä ehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

6. Yhteystiedot

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Osoite: Simonkatu 6, 00101 Helsinki
Y-tunnus: 0215194-5
info(at)talomaalta.fi

7. Käyttöehtojen muutokset

MTK:lla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksista Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia Käyttäjiä. Käyttäjä hyväksyy muutokset käyttämällä Palvelua.

Nämä ehdot tulevat voimaan 18.4.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi.